Maatwerk
Meedenken
25+ jaar ervaring
Verlengstuk organisatie
Onafhankelijk
Beste prijzen
D specialist op het gebied van grote oplagen golfkartonnen verpakkingen Zowel bedrukt als onbedrukt. Stuur je vraag naar info@newpack.nl

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP NEWPACK, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE MAARHEEZE.

ALGEMEEN
1. DEFINITIES
1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “Newpack” wordt bedoeld de Besloten vennootschap Newpack, gevestigd te Maarheeze aan het adres Wilhelminaplein 2.
1.2 Degenen aan wie door Newpack roerende zaken worden geleverd cq. voor wie werkzaamheden worden verricht, worden hierna genoemd `opdrachtgever`.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van iedere tussen Newpack en opdrachtgever gesloten overeenkomst, voor zover tussen partijen niet schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang boven de voorwaarden van de opdrachtgever
2.2 Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor Newpack slechts bindend, indien deze door Newpack schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
2.3 Alle overeenkomsten van Newpack worden geacht in de plaats van vestiging van Newpack tot stand te zijn gekomen, zowel voor wat betreft de uitvoering als de betaling. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten en de gevolgen daarvan wordt uitdrukkelijk en uitsluitend domicilie ten kantore van Newpack gekozen.
2.4 Mocht een of meer van deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voorts is Newpack steeds bevoegd om een vernietigd beding te vervangen door een ander beding van dezelfde strekking dat echter niet met vernietiging wordt bedreigd.

3. AANBIEDINGEN / TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
3.1 Alle aanbiedingen van Newpack zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een nader aanbod.
3.2 Een door opdrachtgever geplaatste order is voor Newpack eerst bindend nadat Newpack de order zonder enig voorbehoud, hetzij binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk heeft bevestigd, hetzij is begonnen met de uitvoering van de order.
3.3 Indien na het aanvaarden van de order omstandigheden optreden,die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in prijzen van materialen, wettelijk verplichte loonkosten, invoerrechten, transportkosten, fiscale heffingen en dergelijke, zal Newpack gerechtigd zijn deze prijswijzigingen aan opdrachtgever door te berekenen, ook indien tussen partijen een all-in prijs zou zijn overeengekomen. Newpack zal opdrachtgever over deze prijswijzigingen steeds informeren.
3.4 Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door opdracht-gever worden opgegeven, met welke wijziging Newpack niet kan instemmen, of indien de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige
schaden voor rekening van opdrachtgever. 
3.5 Voor zover Newpack voor haar leveringen afhankelijk is van fabrieken of andere leveranciers, hetzij voor de gehele of gedeeltelijke levering, en zij zich neer te leggen heeft bij de annulering van haar orders door een of meer van haar leveranciers, is zij gerechtigd tot het annuleren der haar verstrekte opdrachten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Newpack is in dat geval verplicht tot terugbetaling van de reeds door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden, die op de order betrekking hebben en waarvoor nog geen zaken zijn geleverd.
3.6 Voor leveringen waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de afleveringsbon en/of factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.7 Bestelde hoeveelheden worden zoveel mogelijk aangehouden. Newpack behoudt zich het recht voor 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid te leveren, met dien verstande dat van leveranties van golfkartonnen verpakkingen de hierna te melden afwijkingen zijn toegestaan:
20% bij leveranties van minder dan 1.000st
15% bij leveranties van 1.000 tot 5.000st
10% bij leveranties van meer dan 5.000st

4.LEVERING
4.1 De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Behoudens door opdrachtgever te bewijzen grove schuld of grove nalatigheid van Newpack, kan opdrachtgever aan de hier bedoelde, door Newpack opgegeven termijnen, geen rechten ontlenen. Bij niet tijdige levering dient Newpack door opdrachtgever schriftelijk in verzuim te worden gesteld.
4.2 Newpack heeft het recht de produkten vroeger dan wel later te leveren dan is overeengekomen. Tevens heeft Newpack het recht in de overeenkomst in deelleveringen na te komen.
4.3 Leveringen boven 250,00 euro goederenwaarde geschieden franco huis. Bij leveringen minder dan 250,00 euro wordt de vracht c.q. porto in rekening gebracht.
4.4 Het risico van de door Newpack te leveren zaken is voor opdrachtgever vanaf het moment dat Newpack zelf de betreffende zaken heeft afgeleverd aan opdrachtgever of, indien van toepassing, vanaf het moment dat Newpack de betreffende zaken heeft overgedragen aan een ingeschakelde vervoerder. Weigert opdrachtgever door Newpack te leveren zaken in ontvangst te nemen, dan zijn de betreffende zaken voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat de betreffende zaken te zijnen beschikking stonden en hem zulks schriftelijk door Newpack werd medegedeeld, onvermijdelijk het recht van Newpack ter zake de opslag en / of de bewaring van de betreffende zaken aan opdrachtgever een vergoeding in rekening te brengen, alsmede onverhinderd het recht van Newpack om nakoming en / of volledige schadevergoeding te vorderen
4.5 Indien opdrachtgever verlangt dat een opdracht geheel of gedeeltelijk door derden wordt uitgevoerd, is Newpack jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor nalatigheid, verzuim, of
toerekenbare tekortkoming van deze derden.
4.6 Newpack behoudt zich het eigendom van alle door Newpack aan opdrachtgever geleverde zaken voor, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst tussen partijen heeft voldaan, onverminderd de bevoegdheid van Newpack nakoming en/of volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen in of buiten rechte.

5. GARANTIE EN RECLAMES
5.1 Newpack garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten.
5.2 Reclames betreffende door Newpack geleverde zaken en verrichte diensten dienen schriftelijk bij Newpack te worden ingediend binnen acht dagen na levering van de zaken/het voltooien van de opdracht, althans binnen acht dagen nadat Newpack aan opdrachtgever heeft bericht dat de door Newpack te leveren zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan als bedoeld hierboven onder artikel 4. Is binnen de hiervoor bedoelde termijn van acht dagen door Newpack geen schriftelijke reclame van opdrachtgever ontvangen, dan wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met een correcte uitvoering door Newpack van betreffende opdracht.
5.3 Mocht de opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop van de produkten of deze hebben doorgeleverd, dan verliest hij alle rechten op schadevergoeding.
5.4 De zaken waarop de klachten betrekking hebben dienen aan Newpack ter bezichtiging worden gesteld in de toestand waarin zij zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht, tenzij Newpack hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
5.5 Klachten met betrekking tot een deel der geleverde zaken c.q. producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering, tenzij het geleverde in een dergelijk geval niet bruikbaar te beschouwen is.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 De aansprakelijkheid van Newpack is beperkt tot nakoming van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven garantie-verplichtingen.
6.2 Newpack is, behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of teniet gaan van enig door opdrachtgever, ten behoeve van de
uitvoering van de door opdrachtgever aan Newpack verstrekte opdracht, aangeleverde materialen of zaken. Opdrachtgever is jegens Newpack aansprakelijk voor verplichtingen van Newpack jegens pers- en publiciteitmedia, uitgevers, stichting Etherreclame of drukkerijen, voortvloeiende uit de niet-nakoming van de bij opdracht behorende verplichtingen. Behoudens grove schuld aan de zijde van Newpack en behoudens het bepaalde in lid1 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van Newpack, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Tenzij uit een dwingend rechtelijke bepaling het tegendeel blijkt en onverminderd het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van Newpack ingevolge de overeenkomst met opdrachtgever uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering, dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, tot de factuurwaarde van de desbetreffende zaak, exclusief omzetbeslasting.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Zolang Newpack geen betaling van het door Newpack toekomende heeft ontvangen, blijven de geleverde produkten, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, eigendom van Newpack.
7.2 Het eigendomsvoorbehoud van Newpack blijft bestaan indien Newpack uit andere hoofde nog enige vorderingen op opdrachtgever heeft.
7.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de geleverde produkten, waaronder mede te verstaan het verbinden van de goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van b.v. verpanding, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8. OVERMACHT
8.1 Indien Newpack haar verplichtingen uit een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Newpack alsnog in staat is deze op een overeengekomen wijze na te komen.
8.2 Opdrachtgever heeft, in het geval de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

9 BETALING
9.1 Betaling van de overeengekomen bedragen dient bij vooruitbetaling te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht de faktuur binnen veertien dagen na de factuurdatum ten kantore van Newpack zonder aftrek van kosten te voldoen in de valuta, welke in de offerte/opdrachtbevestiging/factuur is vermeld, een en ander tenzij anders overeengekomen.
9.2 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds op de eerste plaats ter aflossing van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als opdrachtgever zou vermelden dat de betaling op een latere faktuur betrekking heeft. Indien Newpack zulks verlangt, is opdrachtgever te allen tijde verplicht de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen.
9.3 Ingeval opdrachtgever nalaat tijdig te betalen of tijdig verplichting(en) ingevolge deze overeenkomst na te komen, is Newpack gerechtigd, hetzij verdere leveranties op te schorten,
hetzij de order of een gedeelte daarvan te annuleren, onverminderd het recht van Newpack volledige betaling van ten tijde van die annulering reeds geleverde zaken te verlangen en onverminderd haar recht op vergoeding van ten gevolge van die annulering geleden schade.
9.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn, onder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Voorts zal ingeval van niet tijdige betaling met ingang van de vervaldag over de hoofdsom of het nog onbetaalde gedeelte daarvan een rente ad. 1,5% per maand verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Newpack op vergoeding van verdere schade.
9.5 Alle kosten, verbonden aan het nemen van rechtsmaatregelen, waaronder met name buitengerechtelijke kosten, welke kosten worden berekend tegen 15% van de verschuldigde hoofsom, zulks met een minimum van 250,00 euro, die Newpack zal moeten maken tot incassering van haar vordering(en) op opdrachtgever te komen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
9.6 Newpack heeft te allen tijde het recht van opdrachtgever nadere zekerheden voor de betaling van de vorderingen van Newpack op de opdrachtgever te verlangen. Indien binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek opdrachtgever niet tot het verstrekken van nadere zekerheid overgaat, is Newpack bevoegd de verdere uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien een redelijk vermoeden bestaat, dat opdrachtgever niet in staat zal zijn diens betalingsverplichting jegens Newpack na te komen.
9.7 Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in de admimistratie van Newpack voorkomende gegevens beslissend.

10. ONTBINDING
Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan al haar verplichtingen, die voor opdrachtgever uit enige met Newpack gesloten mondelinge c.q. schriflelijke overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij het stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder daartoe een ingebrekestelling of soortgelijke actie zal zijn vereist. Newpack is alsdan gerechtigd de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst(en), voor zover deze niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van opdrachtgever betalingen te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoeding van schade, kosten en rente, veroorzaakt door de wanprestatie c.q. het onrechtmatig handelen van opdrachtgever, daaronder begrepen de door Newpack gederfde en te derven winst.

11. ANNULERING + OPZEGGING
11.1 Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Newpack gerechtigd aan opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkonst is gemoeid ter zake van winstderving.
11.2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden kunnen bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtmening van een termijn van drie maanden, doch slechts tegen het einde van de overeengekomen looptijd. Tot aan de datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd, blijft opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

12. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten van Newpack en daarmee samenhangende (rechts-)handelingen als aanbiedingen, levertijden en dergelijke, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13. GESCHILLEN
Alle geschillen tussen Newpack en opdrachtgever zullen bij uitsluiting van ieder andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in wiens arrondissement de hoofdvestiging van Newpack is gevestigd, onverminderd het recht van Newpack om zich tot de bevoegde rechter van de plaats, waar opdrachtgever gevestigd is, te wenden.

Waarom Newpack?
Maatwerk Meedenken 25+ jaar ervaring Verlengstuk organisatie Onafhankelijk Beste prijzen
Hoe het werkt in 4 stappen
1
Verpakkingstype Kies het verpakkingstype dat je nodig hebt. Er zijn veel mogelijkheden.
2
Maat voering Selecteer de gewenste maat van je dozen. Kies de lengte, breedte en hoogte.
3
Kartonkwaliteit & aantal Kies voor enkele of dubbele golf en selecteer het aantal dozen.
4
Offerte aanvragen Vraag eenvoudig online je offerte aan. Je wordt snel voorzien van een scherpe prijs!
Wat onze klanten zeggen “ We werden goed geadviseerd en kregen zodoende de perfecte kartonnen dozen geleverd. We hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de dozen te bedrukken met ons logo voor een unieke uitstraling. Wij zijn zeer tevreden! ” - Cross Internet
Neem direct contact met ons op
Contactgegevens